Gwarancja

 1. Producnt udziela gwarancji na drzwi na okres 60 (sześćdziesiąt) miesięcy licząc od daty przekazania inwestycji.
 2. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się ukrytych wad materiałowych.
 3. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej obsługi,
  • uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania drzwi do celów niezgodnych z przeznaczeniem,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenia powstałe na skutek działania czynników atmosferycznych.
 5. Gwarancja traci ważność:
  • na skutek przeróbek dokonanych przez użytkonika,
  • w przypadku stwierdzenia przez producenta samowolnego dokonania napraw.